' ' Línia Verda Ajuntament d'Alfarràs

Pot filtrar les preguntes per categories:

Consultes d’interès

Tinc residus que contenen amiant, què he de fer?

La gestió dels residus que contenen amiant és una problemàtica de gran actualitat. Es tracta d'un material que ha estat àmpliament utilitzat a la indústria i a l'àmbit domèstic.
Des del 14 de desembre de 2002 se'n prohibeix la fabricació, la comercialització i la instal·lació d’aquest producte a Espanya per l'Ordre ministerial de 7 de desembre de 2001. Aquesta normativa no afecta els materials que ja estaven instal·lats, els quals estan permesos fins al final de la seva vida útil. Actualment l’amiant es troba instal·lat a molts llocs, especialment en edificacions antigues construïdes entre els anys 1965 i 1980.Cal tenir en compte que quan aquest tipus de fibrociment està en bon estat no és perillós per a la salut, però si que ho és si es trenca, es desgasta o es manipula indegudament. En aquests casos, les fibres d’amiant es poden desprendre i quedar suspeses a l’aire. En ser respirades s’introdueixen al pulmó, amb el risc de provocar amb els an

Quins són els principals contaminants en l´atmosfera?

En l´atmosfera es poden trobar multitud de substàncies contaminants. Normalment se les diferencia pel tipus de font, denominant- se contaminants primaris a aquells que s´emeten tal qual de la font, i secundaris als quals es formen en la pròpia atmosfera a partir de reaccions químiques.

De forma habitual, la concentració de contaminants en l´aire s´expressa en unitats com els mg/m3 o µg/m3 o de vegades en parts per milió (ppm).

A continuació s´exposen les principals substàncies contaminants, les seves fonts i alguns dels seus efectes.

Partícules en suspensió: són les partícules solgudes o líquides que es troben suspeses en l´aire. Se sol distingir entre partícules fines (inferiors 1µm) i gruixudes (superiors a 1µm).

Diòxid de sofre SOTA2: s´emet en la combustió de petrolis i carbons. Té la característica que en contacte amb l´oxigen pot formar àcid sulfúric.


Òxids de nitrogen (NOx): es tracta d´una sèrie de compostos (òxid nítric, diòxid de nitrogen i òxid nitrós que procedeixen, fonamentalment, dels motors de combustió de vehicles, encara que també hi ha emissions procedents de fonts industrials. Poden provocar pluja activa i a més l´òxid nitrós és un poderós gas d´efecte hivernacle.


Monòxid de carboni (CO): es produeix per la combustió de qualsevol tipus. La font principal són els tubs de fuita dels vehicles a motor. En l´ atmosfera s´oxida amb l´oxigen i provoca el gas d´efecte hivernacle més important.

Ozó (O3): l´ozó, que a les zones altes de l´atmosfera forma una capa que protegeix de les radiacions ultraviolada, en capes més baixes constitueix un contaminant secundari que es forma mitjançant reaccions químiques a partir d´altres compostos en presència de la llum solar.

Compostos orgànics: és un grup molt divers, es parla de dues categories principals: contaminants orgànics semi- volàtils (SOC) i contaminants orgànics volàtils (COV).

Metalls pesants: es consideren com a tals l´arsènic, el cadmi, el crom, el coure el mercuri, el níquel, plom, seleni, vanadi i zinc. La major part d´ells van associats a partícules fines, procedents de la combustió del carbó i en menor mesura d´altres combustibles. La seva principal característica és romandre molt de temps en l´ecosistema sense degradar-se.


Quines són les temperatures recomanables tant a l´ hivern com a l´estiu per a oficines?

Segons el Pla d´Acció d´Estalvi i Eficiència Energètica d´Espanya (I4) tots els edificis privats dedicats a ús administratiu, docent, comercial, cultural, oci, residencial públic i de transport de persones, deuen limitar-se als valors següents:

Estiu: Temperatura de 26ºC o superior i humiditat relativa entre 45 i 60%.

Hivern: Temperatura de 21ºC o inferior i humiditat relativa entre 45 i 50%.

Per aconseguir aquests valors s´exigeix realitzar mesures per millorar l´eficiència energètica en la climatització, com per exemple que els edificis i locals amb accés des del carrer disposin d´un sistema de tancament de portes que impedeixi que aquestes romanguin obertes permanentment evitant així pèrdues energètiques.


Què és la iniciativa catalana ZERO?

L´Estratègia Catalana Residu Zero és una iniciativa que pretén impulsar una gestió entorn de la problemàtica social i ambiental que deriva dels residus i de la contaminació que es genera a Catalunya.
Diferents sectors de la societat catalana (municipis i associacions municipals, empreses, universitats i centres de recerca, entitats ecologistes i socials) van constituir el 4 de març de 2011 el Fòrum “ESTRATÈGIA CATALANA RESIDU ZERO”. Aquesta iniciativa s´emmarca dins del moviment internacional (Zero Waste Internacional Allice, Zero Waste Europe) la qual pretén ser un punt de trobada, de debat i d´impuls d´iniciatives orientades a una gestió preventiva i eficient dels recursos, dels residus i de la contaminació. El Fòrum vol també marcar i aconseguir compromisos, visualitzar i difondre experiències, per acordar i plantejar noves normatives que facin possible l´avançament social en un sentit.
Si ho desitja pot obtenir informació més detallada en el següent link:

http://www.residusiconsum.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&itemid=132

Què es fa amb els pneumàtics vells i inservibles a Catalunya?

S´estima que a Catalunya es generen, aproximadament, unes 40.000 t/any de pneumàtics fora    d´ús.

El pneumàtic fora d´ús ( NFU) té el codi europeu de residu (CER) 160103 i està classificat com a residu no perillós. Els pneumàtics, com a residu, tenen principalment dos orígens:

1) Pneumàtic de reposició: el que prové de reemplaçar els pneumàtics usats d´un vehicle.

2) Pneumàtic que es genera en el procés de desballestament d´un vehicle fora d´ús (VFU).

L´aparició del Reial Decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora 

d´ús, atribueix la responsabilitat bàsica de la correcta gestió dels  NFU als responsables de la seva posada al mercat nacional dels pneumàtics, ja siguin fabricadors, importadors o adquiridors en un altre Estat de la UE. Així mateix, prohibeix l´eliminació dels pneumàtics trossejats en dipòsits controlats a partir de juliol del 2006.

Per donar compliment a aquest Reial Decret, els productors s´han agrupat en dos sistemes integrats de gestió: Signus Ecovalor, S.L., i Tractament de Pneumàtics Usats, S.L. (TNU).

On puc adquirir informació sobre els espais naturals protegits de Catalunya?

En la Generalitat de Catalunya existeixen centres de documentació ambiental, un per cada parc natural, en els quals podràs obtenir tot tipus d´informació. Aquests al mateix temps són una eina útil per gestionar-los i difondre la seva existència.

El fons dels centres de documentació és heterogeni i està constituït per documents en diferents suports: monografies, literatura grisa, publicacions periòdiques, vídeos, articles, recopilacions de premsa, mapes, DVD, etc.

La temàtica de la informació és bàsicament sobre l´espai i la gestió del territori, però també sobre altres espais protegits, geologia, hidrologia, fauna, vegetació, agricultura, educació ambiental, planificació, turisme, etc.

Serveis bàsics 

• Polítiques d´intercanvi de documentació

• Informació sobre els recursos de l´espai

•Posar a l´abast de l´usuari la diversitat de fons d´informació en matèria mediambiental

• Informar sobre les activitats de recerca que es porten a terme per afavorir el contacte entre els col•lectius d´investigadors

Accedeix de forma online a través d´aquest enllaç: http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.1eb639065e10cdb0e6789a10b0c0e1a0/?vgnextoid=469de5734d083210vgnvcm1000008d0c1e0arcrd&vgnextchannel=469de5734d083210vgnvcm1000008d0c1e0arcrd&vgnextfmt=default

I selecciona el ENP del que desitges obtenir informació.


Voldria saber quines són les zones amb perill d´incendi forestal a Catalunya i quines són les mesures dutes a terme per prevenir-los.

Pot consultar un mapa actualitzat de Catalunya on s´estableixen les zones que poden tenir risc d´incendi forestal a través de la Generalitat de Catalunya en la secció de Prevenció d´incendis, “Mapa de perill d´incendi forestal”


A més, es disposa d´un llistat de municipis catalans que tenen alt risc d´incendi.
La documentació disponible per prevenir incendis forestals va des de consells per tenir una actitud correcta a directrius i normatives de prevenció d´incendis. A més, en l´època d´alt risc, que comprèn entre el 15 de març i 15 d´octubre, és necessari demanar Autorització per realitzar crema als Agents Rurals.


La normativa disponible de prevenció d´incendis forestals a Catalunya és:

• Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals a les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana
• Llei 5/2003, de 22 d´abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals a les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
• Decret 64/1995, del 7 de març, pel qual s´estableixen mesures de prevenció d´incendis forestals.

On puc obtenir informació dels Parcs naturals que hi ha a Catalunya?

El departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya posa a disposició una secció de Parcs Naturals de Catalunya on es dóna informació dels 18 Parcs Naturals que es troben dins d´aquesta Comunitat. Seleccionant una d´elles, podrem veure notícies referents al Parc i les diferents activitats que es duen a terme.


A més, en el Ministeri d´Agricultura, Alimentació i Medi  Ambient en la secció de Biodiversitat es poden veure tots els espais naturals que formen part de la Xarxa Natura 2000, en els quals pot veure tots els Llocs d´Importància Comunitària, (LIC), de Catalunya. Seleccionant el Parc Natural del que vulgui obtenir més informació, podrà veure una fitxa tècnica en la qual es mostra les figures de protecció que posseeix el Parc, dades geogràfiques del lloc, espècies que ho formen i una descripció del lloc.

Voldria saber la normativa de riscos d´inundacions.

La directiva 2007/60/CE del 23 d´octubre de 2007, relativa a l´avaluació i gestió dels riscos d´inundació, estableix un marc comunitari de política d´aigües, amb l´objectiu, entre uns altres, de mitigar els efectes de les inundacions.


Aquesta directiva va ser traslladada a la jurisdicció estatal, elaborant- se el Reial Decret 903/2010. De 9 de juliol, d´avaluació i gestió de riscos d´inundació.


 A la vegada, s´estableix un Pla Estatal de Protecció Civil davant el risc d´inundacions que el seu objectiu és l´organització i els procediments d´actuació necessaris per assegurar una resposta eficaç en cas de risc d´inundació.

Com es pot aïllar un habitatge quan es tracta d´un pis, i el problema d´aïllament afectaria a tota la comunitat de veïns?


Els materials són molt diversos i depenen de les necessitats requerides en cada llar. Se solen usar aïllaments de fibra com la llana de vidre, cel•lulosa o aïllament de roca, utilitzats per revestir parets, terres o sostres, així com el poliestirè o altres escumes plàstiques.

En el cas de finestres, la millor opció és utilitzar dobles finestres, que aconsegueixin un tancament hermètic. Canviar finestres amb el marc d´alumini per PVC és una mesura eficient ja que el PVC és un material no conductor pel que aïllarà del fred o la calor.

Hi ha empreses que s´encarreguen de la instal•lació d´aquest tipus de materials i realització de l´obra, encara que també pot comprar els materials pel seu compte i realitzar-la vostè.

Les millores que realitzi a la seva casa no afectaran als seus veïns, ells no es veuran perjudicats per la seva iniciativa sempre que es respectin els horaris d´obra. Un revestiment a l´interior d´una casa no afecta a l´edifici sencer. A més, molts materials que s´utilitzen per aïllar tèrmicament també serveixen per aïllar del soroll pel que els seus veïns i vostè es veuran beneficiats.

Pot consultar la campanya del mes de Novembre 2012 que es troba a la pàgina de Línia Verda on es donen més consells sobre aïllament tèrmic a les cases, així com altres campanyes d´estalvi energètic que podrien interessar-li.
Hi ha multitud de formes d´aïllar un habitatge aconseguint un estalvi energètic encara que al principi suposi un cost econòmic. Pot aïllar el sostre, el terra, les parets i les finestres.

Voldria fer una analítica d´aigua per comprovar la seva qualitat. Prego em diguin quins paràmetres haig d´analitzar així com els seus límits

Li adjunto el document realitzat per la Universitat Carlos III de Madrid, on figuren tots els paràmetres físic -químics per determinar la qualitat de les aigües. Li explica el significat de cada paràmetre, així com la interpretació dels valors que s´obtinguin després de l´anàlisi. (VEURE DOCUMENT).

El mètode que ha d´utilitzar per a la determinació d´aquests, si vol fer-los de manera reglamentària, haurà de dirigir-se a les normes UNE corresponents, pot trobar-les a la pàgina web de AENOR.

Si, després de realitzar els anàlisis desitja sol•licitar una autorització o declaració d´abocaments, li adjunto l´enllaç del manual per a la gestió d´abocaments publicat pel Ministeri de Medi Ambient (VEURE MANUAL).


Tinc una curiositat, saben per què les erugues van en processó?

La larva dels lepidòpters del gènere Thaumetopoea és coneguda popularment com processionària pel costum d´avançar en llargues files. S´alimenta de fulles de pi, roure o alzina, segons l´espècie a la qual pertanyi.

La forma en la qual es desplacen, una seguida d´una altra amb el cap tocant la part posterior del davanter –en una processó–, forma part d´una hàbil estratègia per espantar al possible enemic, que veu davant els seus ulls un interminable cos allargat amb un aspecte bastant inquietant. De fet, el simple frec dels seus pèls causa irritació a la majoria dels seus depredadors; una altra de les seves característiques notables és la secreció d´una substància molt irritant.

L´hàbit d´anar en processó també li atorga avantatges a l´hora de buscar noves fonts d´aliment.


M´agradaria saber on haig de mirar ajudes i subvencions en matèria de medi ambient per a empreses, per a un projecte d´una instal•lació de tractament d´aigües industrials.

Les ajudes i subvencions es publiquen cada vegada que són aprovades en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i el Butlletí Oficial d´Estat (BOE).

De totes maneres, mensualment en el butlletí de notícies de Línia Verda, s´inclouen totes les ajudes en referència a eficiència energètica que es publiquen.

A més a partir de març, realitzarem un butlletí d´ajudes especial en el qual s´inclouran totes les ajudes en relació al medi ambient que es publiquin en el mes i no solament les referents a matèria d´eficiència energètica.


Què és el NIMA?

El NIMA (Nombre d´Identificació Medi Ambiental) és el codi que identifica inequívocament tots i cadascun dels centres registrats com a productors i/o gestors de residus.

El NIMA és un codi utilitzat a nivell estatal, per la qual cosa tots els centres productors, transportistes o gestors de residus, independentment de la seva localització tenen un NIMA associat. Els NIMA dels centres localitzats a la Comunitat Valenciana són assignats per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i estan publicats en les aplicacions "Buscador de gestors" i "Buscador de productors" de la seva web.

Els NIMA han de ser obligatòriament anotats en els escrits presentats davant l´Àrea de Residus de la Conselleria així com en els documents de control de residus perillosos utilitzats cada vegada que es trasllada un residu perillós des d´un centre productor a una instal•lació de gestió.

L´estructura d´un NIMA és la següent:

Codi de província (INE) (2 dígits) + Codi numèric (8 dígits)

Exemple: 4612345678

Som una consultora mediambiental, hi ha algun cercador per consultar l´estat de tramitació de plans i programes d´avaluació ambiental?

El ministeri d´agricultura, alimentació i medi ambient disposa d´una eina en línia a la seva pàgina web www.marm.es anomenada SÀVIA: Sistema d´Informació per a la consulta d´expedients d´Avaluació ambiental.

Amb aquesta eina podrà consultar l´estat de tramitació administrativa ambiental de Projectes, plans i programes, des d´un mapa provincial o autonòmic i combinant la recerca amb altres opcions a llistes desplegables. Un cop seleccionat el Projecte, Pla o Programa podrà veure en un gràfic l´estat de tramitació en què aquest es troba.

Necessitem conèixer les ajudes i subvencions publicades recentment en matèria d´eficiència energètica per poder veure si podem acollir-nos a alguna d´elles, ja que estem pensant canviar el sistema d´il · luminació del local, i el sistema d´aigua calenta sanitària.

En el butlletí Oficial de l´Estat i en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, es publiquen tots els ajuts, incloses les relacionades amb eficiència energètica.

Per millorar l´accés a aquestes, el servei de Línia Verda disposa d´un servei de publicació d´ajuts en aquesta matèria que s´actualitza mensualment, a la secció d´AJUDES, on podrà descarregar-se directament el document de l´ajuda, i en el cas que tingués algun dubte sobre aquesta, sempre ens pot realitzar una consulta.

Si vol estar informat d´aquestes, recordeu que el Butlletí que enviem mensualment queden ressenyades tots els ajuts publicades del mes.

En quin contenidor haig de dipositar els bolquers usats?

Els bolquers usats han de dipositar-se en el contenidor d´escombraries convencionals “restes”, ja que es tracta d´un residu que no pot reciclar-se.

Li recomanem l´ús de bolquers rentables directament en la rentadora, podent ser utilitzats diverses vegades, i suposant un estalvi econòmic, i una disminució d´aquest residu en l´entorn.


Vull canviar el sistema d´il.luminació de la meva empresa, On puc mirar si hi ha ajudes en relació l´eficiència energètica?

Les ajudes o subvencions públiques es publiquen en dos llocs, depenent si són ajudes de caràcter estatal es publicaran en el Butlletí Oficial de l´Estat, i si són de caràcter autonòmic,en el Butlletí Oficial de la Comunitat autònoma.
Actualment, el servei de Línia Verda disposa d´un apartat dedicat als ajuts i subvencions en matèria d´eficiència energètica que són publicades. En aquesta secció es publiquen mensualment tots els ajuts existents en aquesta matèria.
Per accedir, aneu al menú d´inici, i seleccioneu "Ajudes", premi en la qual li interessi, i es descarregarà el document en pdf.

Necessitaria conèixer els gestors de residus autoritzats, ja que generarem un tipus de residu no assimilable a les escombraries convencionals.

A través de l`Agència de Residus de Catalunya, pot veure el llistat de gestors autoritzats a Catalunya, que poden donar-li servei.
A través del següent enllaç Feu clic aquí pot buscar el gestor atenent a:
Al tipus de residu que generaran. Ho pot fer mitjançant el número LER que li correspongui als seus residus.
Buscar pel tipus d`instal·lació o gestió que necessita: en el seu cas seria recollida
Per comarca: pot buscar el gestor que s`ajusti a les seves característiques de residus per proximitat al municipi.

Un cop triat el gestor, s`haurà de posar en contacte amb ell, i acordar el volum i freqüència amb la qual el gestor anirà a recollir el seu residu.
Recordi que cada vegada que el gestor retiri els seus residus aquest li haurà de facilitar un albarà de recepció, ja que a partir d`aquest moment el gestor és el responsable del residu.

Em Podríeu indicar recomanacions per augmentar l´aprofitament de la llum natural en la il•luminació del nostre edifici d´oficines?

El IDAE, Institut per a la Diversificació Energètica i Estalvi de l´Energia, ha publicat recentment una guia tècnica d´aprofitament de la llum natural d´edificis. En aquesta guia podrà trobar les recomanacions per augmentar el nivell d´aprofitament de llum natural al seu edifici.
Per accedir directament, feu clic aquí

M´agradaria importar a la península, tortugues mora criades en captivitat a Algèria, per poder comercialitzar-les, quins permisos necessito?

Segons el RD 338/97 relatiu a la protecció d’espècies de fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç, la Tortuga Mora (Testudo graeca), es troba inclòs en l’Annex A: espècies que es troben en un valor elevat de vulnerabilitat. Les espècies que es trobin dins d’aquest Annex, solament es podran exportar en el cas que siguin espècimens nascuts i criats en captivitat.

Com m’ha comentat les tortugues són criades en captivitat, però haurà de corroborar-ho amb els permisos corresponents del país d’origen, en aquest cas Algèria.

Per iniciar el tràmit d’importació, el primer és demanar un permís d’exportació d’espècies a Algèria a l’autoritat competent en aquest camp. Una vegada obtingut, haurà de sol·licitar a Espanya el permís previ d’importació d’espècies, en aquest enllaç web http://www.cites.es/es-ES/permisosycertificados/descripcion/paginas/permiso-previo-de-importacion.aspx

Pot descarregar-se la sol·licitud de permís i la carta de pagament de les taxes del permís. Una vegada omplert, haurà d’entregar-lo en mà, a l’Edifici de Serveis Generals de l’Administració Pública situat en Av. de la Hispanidad s/n (Es localitza en la terminal de càrrega aèria en l’aeroport de Barajas, 28042) juntament amb la fotocòpia del permís d’exportació d’espècies a Algèria, i el justificant de pagament de les taxes.
Una vegada obtingui el permís d’importació pot realitzar l’operació de venda d’aquestes tortugues sense problema dins del territori de la UE.

Quines activitats han de realitzar un anàlisi de riscos?

Les activitats incloses dins de l`annex III de la Llei de Responsabilitat Ambiental estan obligades a realitzar una avaluació dels escenaris de riscos. 

Per facilitar aquesta avaluació així com per reduir el cost de la seva realització, el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 26/2007, aprovat pel Reial Decret 2090/2008, de 22 de desembre, preveu diferents instruments de caràcter voluntari, tals com els anàlisis de riscos mediambientals sectorials i les taules de barems, per l´exigibilitat de la garantia financera corresponent. La data a partir de la qual seran exigibles aquestes garanties, serà establerta una vegada s´aprovin les Ordres Ministerials previstes, actualment en fase d´elaboració.

Els anàlisis sectorials, que hauran de ser particularitzats per a cada cas concret, poden consistir bé en models d´informe de riscos ambientals tipus –els denominats MIRAT–, bé en guies metodològiques quan l´heterogeneïtat de les activitats que integrin un mateix sector així ho requereixi.

Per a la seva elaboració, se seguirà la metodologia prevista en el Reglament i en la norma UNE 150008 o altres equivalents.

Les taules de barems estan previstes per a empreses petites o mitjanes, que pel seu alt grau d´homogeneïtat, permetin l´estandardització dels seus riscos.


L´Anàlisi de Riscos haurà de:

Identificar els escenaris accidentals i la seva probabilitat d´ocurrència.

Establir el valor monetari del dany associat a cada escenari a partir de la quantificació del dany i del cost de la reparació primària.

Determinar el risc associat a aquests escenaris, entès aquest com el producte de la probabilitat d´ocurrència i el valor del dany de cada escenari.

Seleccionar els escenaris accidentals de menor cost associat que agrupin el 95 per cent del risc total.

Establir com a proposta de quantia de la garantia, la del dany mediambiental més alt entre els escenaris seleccionats.


Què és l´etiqueta ecològica?

Creada l´any 1992, l´Etiqueta Ecològica Europea constitueix una part important de la política comunitària d´instruments voluntaris d´ajuda a les empreses i als consumidors per millorar la seva actuació ambiental. La EEE és un dels instruments inclosos en el Pla d´Acció Comunitari de Producció i Consum Sostenible i Política Industrial Sostenible.

L´objectiu és promoure productes que poden reduir els efectes ambientals adversos, en comparació amb altres productes de la seva mateixa categoria, contribuint així a un ús eficaç dels recursos i a un elevat nivell de protecció del medi ambient. La consecució d´aquest objectiu s´efectua proporcionant als consumidors orientació i informació exacta, no enganyosa i amb base científica sobre aquests productes.

S´exclouen de l´àmbit d´aplicació del Reglament:

• els productes d´alimentació;

• les begudes;

• els productes farmacèutics;

• els dispositius mèdics definits en la Directiva 93/42/CEE;

• les substàncies o preparats classificades com a perilloses segons el que es disposa en les Directives 67/548/CEE i 1999/45/CEE;

• els productes fabricats mitjançant mètodes que puguin perjudicar de manera significativa a l´home o al medi ambient.

Concessió de l´etiqueta 

Els criteris d´etiqueta ecològica s´estableixen per categories de productes i es basen en:

• les perspectives de penetració dels productes al mercat;

• la viabilitat de les adaptacions tècniques i econòmiques necessàries;

• El potencial de millora del medi ambient.

El seu establiment, avaluació i revisió correspon al Comitè d´etiqueta ecològica de la Unió Europea (CEEUE). Es publiquen en el Diari Oficial de la Unió Europea.

Els productes han de complir les condicions següents:

• representar un volum significatiu de vendes i comerç al mercat interior;

• tenir un impacte ambiental important;

• presentar un potencial significatiu per millorar el medi ambient a través de l´opció dels consumidors;

• destinar una part significativa del seu volum de vendes al consum final.

Tota sol•licitud de concessió d´etiqueta ecològica està subjecta al pagament d´un cànon. La utilització de l´etiqueta se sotmetrà també al pagament d´un cànon anual per l´usuari.

Tot producte que se li assigni l´etiqueta ecològica serà reconegut pel logotip que representa una margarida i que està descrit en l´Annex III del reglament.


Quina documentació han de posseir els tallers, concessionaris d´automòbils o activitats semblants respecte a olis usats, pneumàtics i bateries de cotxe?

Segons el Reial Decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la gestió dels olis industrials usats (BOE nº 132 de 3 de juny de 2006), els productors d´olis usats (així com els gestors) que generin més de 500 litres a l´any hauran de portar un registre amb indicacions relatives a les quantitats, qualitat, origen, localització i dates d´entrega i recepció.

En l´annex II – Documents de control i seguiment dels olis usats de la mateixa norma es poden trobar els documents a utilitzar en la transferència d´olis usats entre productor i gestor de manera que la titularitat de l´oli estigui sempre identificada. Existeixen dos documents:

1. Document A. Amb ell es controla la transferència d´oli usat dels tallers, estacions de greixatge, garatges i petits productors d´oli usats a recollidors autoritzats per realitzar aquesta recollida. Aquest document s´utilitza quan l´entrega no superi un volum de 5.000 litres.

2. El Document B s´utilitza en el cas d´un gran productor.


Respecte als pneumàtics usats la norma que ha de considerar- se és el Reial Decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d´ús (BOE nº 2 de 3 de gener de 2006). Aquesta norma estableix com a obligació dels generadors de pneumàtics usats, entregar els pneumàtics a un gestor autoritzat si no procedeixen a gestionar-los per si mateixos. No detalla cap article sobre documentació.


Les bateries de vehicles es regulen per la legislació general de residus perillosos, en concret el Reial Decret 833/1988. Els productors de residus tòxics i perillosos estan obligats a portar un registre en el qual consti la quantitat, naturalesa, identificació segons l´annex I, origen, mètodes i llocs de tractament així com les dates de generació i cessió de tals residus. A més hauran de conservar els documents d´acceptació dels residus en les instal•lacions de tractament o eliminació durant un temps no inferior a 5 anys igual que els exemplars del document de control i seguiment de l´origen i destinació dels residus.


El document d´acceptació (article 34) haurà d´expressar l´admissió dels residus per part del gestor, tenint que incloure la data de recepció dels residus i el nombre d´ordre d´acceptació que figurarà també en el document de control i seguiment. Aquest últim (article 36) s´ajustarà al model de l´annex V del Reial Decret 833/1988, tenint que ser omplert pel productor i posteriorment distribuir les còpies al transportista i a l´òrgan competent de la Comunitat Autònoma.


En què consisteix la contaminació acústica? Quants fronts són susceptibles de queixa? La música excessivament alta en les persones majors és perjudicial? A qui s´ha de dirigir la queixa per normalitzar aquests excessos?

Com a definició de contaminació acústica es pot utilitzar la continguda en la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll (BOE 18/11/2003) i que la defineix com la “presència en l´ambient de soroll o vibracions, qualsevol que sigui l´emissor acústic que els origini, que impliquin molèstia, risc o dany per a les persones, per al desenvolupament de les seves activitats o per als béns de qualsevol naturalesa, o que causin efectes significatius sobre el medi ambient”. Es pot entendre el concepte de soroll com a so no desitjat i que és perjudicial o nociu per qui ho rep. D´altra banda les vibracions es produeixen generalment per la transmissió de l´energia mecànica cap a elements constructius per exemple el gir del motor d´una rentadora al centrifugar pot copejar la paret i produir vibracions que se senten a l´altre costat.

En relació a la segona qüestió, la música excessivament alta és perjudicial tant per a persones majors com per a la resta de persones encara que efectiva

Per què haig d´utilitzar bombetes de baix consum?

L´ús de bombetes de baix consum té diversos avantatges respecte a les convencionals. En primer lloc cal tenir en compte que el procés d´obtenció de l´energia necessària per encendre una bombeta produeix CO2 i que la il•luminació genera tantes emissions com el 70% dels vehicles del món. Si es considera que les bombetes de baix consum poden estalviar fins a un 80% de consum elèctric s´entén que un dels motius del seu ús sigui la disminució d´emissions de CO2 amb la consegüent protecció del medi ambient. D´altra banda les bombetes de baix consum tenen una vida útil aproximadament 10 vegades superior a les convencionals, la qual cosa junt amb el seu menor consum elèctric suposen una disminució important en la factura elèctrica del consumidor.

No existeix cap norma legal que obligui a l´ús de bombetes de baix consum, encara que recentment la Unió Europea va aprovar el Reglament 244/2009, el qual marca el calendari d´eliminació dels llums convencionals. De tal forma que des de setembre de 2009 no es fabriquen ni distribueixen bombetes convencionals de 100W limitant la seva venda a la finalització de d´estoc. Al setembre de 2012 desapareixeran del mercat les bombetes incandescents.

En definitiva els consumidors no estan obligats legalment a substituir les seves bombetes encara que la política de la Unió Europea està encaminada a la implantació definitiva de bombetes de baix consum.


Cerrar [X]Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y recopilar datos estadísticos sobre hábitos de navegación. El uso de cookies es necesario para la notificación de incidencias. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies